HACCP – GHP

Monitoring

HACCP

HACCP to skrót od angielskiej nazwy „Hazard Analysis Critical Control Points”, która oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W założeniach jest to metodyka, która systematyzuje postępowanie mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności i powinien być wprowadzony w obiektach zajmujących się produkcją, dystrybucją i handlem produktami żywnościowymi. Dotyczy to również firm cateringowych, stołówek i restauracji. Podstawowym punktem odniesienia dla tego systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa konsumenta.

Metodyka ta wymaga, aby procedury zabezpieczały proces produkcji i dystrybucji żywności przed skażeniem. Stosowany przez naszą firmę system zabezpieczeń opiera się o zasady zintegrowanej walki ze szkodnikami, w skrócie IPM od „Integrated Pest Management” i jest w pełni zgodni z HACCP oraz GMP/GHP.

Zwalczanie szkodników

Wstępne wymogi HACCP określają, że prawidłowe wprowadzenie systemu nie może obyć się bez odpowiedniego przeszkolenia personelu, higieny osobistej, dezynfekcji i czyszczenia oraz zwalczania szkodników. W ramach ostatniego punktu przygotowywany jest monitoring aktywności szkodników w celu:

 • rozpoznania obecności szkodnika, czyli określenia konkretnego gatunku szkodnika i zlokalizowania miejsc jego występowania;
 • oszacowania na podstawie oznak występowania oraz odczytów z urządzeń monitorujących wielkości populacji szkodnika;
 • określenia zmian, jakie zachodzą w liczebności populacji szkodnika w danym czasie, na określonym terenie i w konkretnych obiektach zakładu;
 • określenia skuteczności podjętych działań korygujących;
 • określenia skuteczności wdrożonych procedur interwencyjnych;
 • wskazania naturalnych wrogów szkodnika i jego potencjalnych następców;
 • określenia przyczyn, które doprowadziły do powstania problemu: dostępność pokarmu (sposób składowania odpadków) i wody (kałuże), kryjówki (miejsca powstałe na skutek nieodpowiedniego składowania odpadami), itp.;
 • określenia praktyk ludzkich i decyzji, które miały wpływ na zmianę liczebności populacji szkodników oraz skuteczność (lub jej brak) programu ich zwalczania (np. zmiany w ukształtowaniu terenu, sąsiednia budowa, itp.);
 • określenia, jak zmiany pogodowe wpływają na skuteczność zwalczania szkodników (np. ciężka zima czy obfite opady mogą oznaczać mniej kryjówek i utrudniony dostęp do pokarmu).

Bez względu na wynik monitoring powinien być prowadzony w sposób ciągły i systematyczny.

GHP

GHP – Good Hygienic Practice – Dobra Praktyka Higieniczna – to procedury codziennego postępowania, które mają na celu eliminację czynników wywołujących zły stan sanitarny, by nie doprowadzić do wytworzenia stanu grożącego skażeniem wytwarzanych produktów. W tym przypadku monitoring polega na przeprowadzaniu zaplanowanej sekwencji pomiarów i obserwacji we wszystkich określonych wcześniej aspektach aktywności szkodników. Nasza firma jest sprawdzonym partnerem w usługach DDD i w ramach tego monitoringu stosuje trzy metody:

 • wywiad,
 • inspekcja wizualna,
 • przegląd urządzeń do monitorowania.